Juridik

Det är många saker som du som närstående måste ta omedelbart ansvar för. Förutom beställning av begravning kanske du måste ta hand om en bostad.

Det är naturligtvis också viktigt att ta hand om eventuella husdjur samt rent praktiska saker som att tömma kylskåp osv. För att undvika oenighet mellan anhöriga är det lämpligt att ta med en utomstående när ni går in i den avlidnes bostad. Ingen har rätt att ta med sig någonting därifrån, utan övriga anhörigas tillstånd. Ett enkelt sätt att dokumentera lösöre är att fotografera det. Om den avlidne har tillhörigheter på sjukhus bör dessa hämtas. Kontakta personalen på sjukhusets avdelning.

Efterforskning försäkring

Efterforskning försäkring

Hade pappa någon försäkring?

I de flesta fall känner man till vilka försäkringspengar som utfaller vid dödsfall. Vi hjälper er då med de handlingar som erfordras för utbetalning. Men det kan finnas försäkringar som du inte känner till – försäkringar där du som efterlevande har rätt till ett ekonomiskt efterlevandeskydd. För att vara säker på att du inte missar något som rätteligen är ditt, har vi genom företaget Cynk AB möjlighet att göra en grundlig försäkringsinventering.

Vi hjälper er att ta fram blanketter och fylla i dessa. Inventeringen tar ca 10 arbetsdagar. Därefter får ni en försäkringssammanställning med information om samtliga försäkringsinnehav för dödsboet som är möjliga att inhämta.

Priset för en försäkringsinventering är 1 450 kr inklusive moms. Om man samtidigt vill göra en inventering för efterlevande maka/make kostar det 1 950 kr inklusive moms för båda.

Avveckling av dödsboet

Avveckling av dödsboet

Hur går jag tillväga?

Innan bouppteckningen och avvecklingen av dödsboet kan en del praktiska åtgärder behöva vidtas. Ibland kan det vara bra att låta värdera lösöret i den avlidnes hem. Då har du möjlighet att undvika diskussion och stridigheter om värdet mellan dödsbodelägarna. Vi hänvisar dig gärna till auktoriserade värderingsmän. Vi samarbetar även med företag som hjälper till med röjning och städning samt försäljning av lösöre genom offentlig auktion. Det kan också gälla fastighets- eller bostadsrättsförsäljning. Förutom det ovan uppräknade måste räkningar betalas, lägenhet sägas upp och så vidare. Vi har en folder som kan hjälpa dig och vara ett stöd i detta sammanhang.

Om du som anhörig inte orkar sköta allt själv kan vi hjälpa dig med förvaltning av dödsboet. Kontakta oss gärna för mer information.

Bouppteckning

Bouppteckning

Vi har auktoriserade boutredare till din hjälp.

Bouppteckning är den handling som efter ett dödsfall ska inges till Skatteverket för registrering. Bouppteckningen innehåller uppgifter om dödsbodelägare och efterarvingar samt den avlidnes, och i förekommande fall makes eller sambos, tillgångar och skulder. Dessutom ska förekomst av testamente och/eller äktenskapsförord antecknas. Våra bouppteckningsförrättare hjälper dig med allt som rör upprättande av bouppteckningshandling, registrering till Skatteverket samt övriga juridiska frågor.

Det är vanligt att samtliga dödsbodelägare och efterarvingar kallas till en så kallad bouppteckningsförrättning för att reda ut de uppgifter som ska finnas med i bouppteckningen. En registrerad bouppteckning visar vilka som företräder dödsboet och är således en legitimationshandling. Den ligger även till grund för kommande arvskifte.

Sedan år 2005 är arvskatten slopad. Under Kontakta oss, hittar du vår personal som handlägger alla juridiska frågor. Hör av dig till dem så får du hjälp och råd.

Bodelning och arvsskifte

Bodelning och arvsskifte

Hur ska kvarlåtenskapen fördelas?

Ett arvskifte är ett skriftligt avtal mellan dödsbodelägare om hur kvarlåtenskapen ska fördelas dem emellan. Arvskiftet ska godkännas av samtliga dödsbodelägare. Om den avlidne var gift ska bodelning ske före arvskiftet. Om den avlidne efterlämnar sambo och har sambon begärt bodelning, ska också bodelning göras före arvskiftet. Ofta upprättas bodelning och arvskifte i en och samma handling.

Gåvobrev

Vilken funktion fyller det?

Efter den 1 januari 2005 betalas inte längre gåvoskatt på gåvor erhållna fr o m år 2005. I vissa fall finns det ändå skäl att upprätta gåvobrev.

Vid överlåtelse genom gåva av fast egendom och tomträtt finns formkrav på skriftlig handling. Vidare är skriftlig handling nödvändig för att en bostadsrättsförening ska registrera överföringen av en bostadsrätt. I gåvobrev kan givaren förordna om olika villkor, till exempel att gåvan ska vara enskild egendom eller utgöra förskott på arv.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Avtal mellan makar.

Äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar om vad som ska vara enskild egendom respektive giftorättsgods. Det som enligt ett äktenskapsförord ska vara enskild egendom ingår inte i en bodelning. Ett äktenskapsförord kan upprättas inför ett äktenskap eller under äktenskapet. Äktenskapsförordet ska registreras vid skatteverket för att bli giltigt. För att upphäva ett registrerat äktenskapsförord krävs att ett nytt upprättas som också det ska registreras. Det räcker således inte att enbart riva ett befintligt äktenskapsförord för att upphäva det.

Samboavtal

Samboavtal

En trygghet för alla som är sambor.

Samboavtal är ett avtal som kan upprättas mellan sambor för att till exempel avtala bort reglerna i sambolagen angående bodelning. Sambolagens regler om delning ger möjlighet till bodelning vid separation eller dödsfall. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomens förvärvats för gemensam användning.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Ett alternativ till god man.

Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv på grund av sjukdom eller t ex psykisk ohälsa. På så sätt blir en framtidsfullmakt ett enklare alternativ till att utse en god man. Fullmakten börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina ärenden. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

Det finns flera formella krav på en framtidsfullmakt. Du måste vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten. Det ska tydligt framgå vad fullmakten är avsedd för och vem eller vilka som är fullmaktshavare. Det hjälper vi dig med på vår juridiska avdelning.

Testamente

Testamente

När behövs det?

Testamente är en handling som innehåller förordnanden om arv och vem eller vilka som ska ärva. Sambor ärver inte varandra enligt lag och måste skriva testamente för att ärva varandra. Det gäller även om samborna har barn med varandra. Makar med gemensamma barn ärver varandra enligt lag. Vill de frångå den legala arvsordningen eller till exempel förordna om enskild egendom till bröstarvingar måste de upprätta testamente.

Vi hjälper dig att upprätta testamenten med rätt formkrav och kan dokumentbevaka det.

Makar med särkullbarn, det vill säga ej gemensamma barn, ärver inte varandra. De måste upprätta testamente för att erhålla arv från varandra. Makar utan barn ärver varandra. Vill de frångå detta eller förordna om arvet efter det att de båda är avlidna, måste även de upprätta testamente. Ensamstående utan barn som vill frångå den legala arvsordningen måste upprätta testamente.

Det finns vissa formkrav för att ett testamente ska vara giltigt: Handlingen ska vara skriftlig. Testatorn (den som upprättar ett testamente) skriver under testamentet i två testamentsvittnens samtidiga närvaro.

Testamentsvittnena måste vara över 15 år och får inte vara släkt med testatorn eller de som ska ärva. Testamentsvittnena måste även förstå innebörden av att bevittna testamentet. De behöver dock inte känna till innehållet i testamentet.

Ett testamente registreras inte vid någon myndighet.

Dokumentbevakning

Hur hittar jag alla viktiga papper?

I den digitala tjänsten Livsarkivet, har du möjlighet att formulera dina önskemål om begravning och gravplats. Du kan också lämna viktiga besked om försäkringar och inte minst bekräfta att du skrivit ett testamente genom en kopia av detta. Det är förstås av vikt att Livsarkivet förvaras på en plats så det hittas den dagen det behövs. Du har därför möjlighet att spara ditt Livsarkiv digitalt, utan kostnad. Du kan då vara säker att dina anhöriga får det den dagen du inte längre finns

Livsarkivet kan du fylla i online, men det går lika bra att ladda ned och skriva ut Livsarkivet på papper för att sedan lämna det hos oss för förvaring och bevakning kostnadsfritt.

Även testamente och andra värdehandlingar kan du förvara genom oss. Vi bevakar att de kommer till kännedom när de behövs.